باکس رشد گیاه

خرید و تحویل حضوری در تهران ممکن می باشد .

پروژکتور رشد گیاه

فن بین کانالی

دماسنج و رطوبت سنج

تایمر و محافظ